Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SalesPulse Marketing B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door SalesPulse Marketing B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met SalesPulse Marketing B.V., voor afname van diensten en/of producten zoals: advies- en management diensten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. SalesPulse Marketing B.V. behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

// 1 Identiteit van de ondernemer

SalesPulse Marketing B.V. handelt onder de namen:

  • SalesPulse Marketing B.V.
  • SalesPulse Marketing
  • SalesPulse
  • Site24
  • Site24.fr

Het vestigingsadres van SalesPulse Marketing B.V. is Schoolstraat 90, 3451 AG te Vleuten

Het postadres van SalesPulse Marketing B.V. is Postbus 45, 3600 AA te Maarssen

SalesPulse Marketing B.V. gebruikt de volgende e-mailadressen:

  • [medewerker] @ salespulse-marketing.nl
  • [medewerker] @ salespulse-marketing.com
  • [medewerker] @ site24.fr
  • Info @ salespulse-marketing.nl
  • Info @ salespulse-marketing.com
  • Info @ site24.fr
  • Finance @ salespulse-marketing.nl
  • Finance @ salespulse-marketing.com
  • Finance @ site24.fr

SalesPulse Marketing B.V. is BTW-plichtig en haar BTW-identificatienummer is: NL859200863B01

SalesPulse Marketing B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72694009

// 2 Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SalesPulse Marketing B.V. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

// 3 Toepasselijkheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met SalesPulse Marketing B.V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SalesPulse Marketing B.V. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SalesPulse Marketing B.V. opgenomen wordt.

// 4 Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgave door SalesPulse Marketing B.V. zijn geheel vrijblijvend.
 • Het ondertekenen van een door SalesPulse Marketing B.V. uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met SalesPulse Marketing B.V..
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door SalesPulse Marketing B.V. blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door SalesPulse Marketing B.V., facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SalesPulse Marketing B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht SalesPulse Marketing B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

// 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • SalesPulse Marketing B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SalesPulse Marketing B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SalesPulse Marketing B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SalesPulse Marketing B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SalesPulse Marketing B.V. zijn verstrekt, heeft SalesPulse Marketing B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • SalesPulse Marketing B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SalesPulse Marketing B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SalesPulse Marketing B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SalesPulse Marketing B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door SalesPulse Marketing B.V. of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart SalesPulse Marketing B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

// 6 Duur en beëindiging

Duur

 • De diensten diensten van SalesPulse Marketing B.V. zijn per uur opzegbaar of opschaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Beëindiging

 • SalesPulse Marketing B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SalesPulse Marketing B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • SalesPulse Marketing B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

// 7 Levering en levertijd

 • SalesPulse Marketing B.V. gaat na ontvangst van de aanbetaling en de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • Mocht SalesPulse Marketing B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan SalesPulse Marketing B.V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij SalesPulse Marketing B.V. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

// 8 Overmacht

 • SalesPulse Marketing B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer SalesPulse Marketing B.V. als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SalesPulse Marketing B.V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en SalesPulse Marketing B.V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SalesPulse Marketing B.V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

// 9 Prijzen

 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door SalesPulse Marketing B.V. minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

// 10 Betaling

 • SalesPulse Marketing B.V. factureert in geval van een vast overeengekomen aantal uren maandelijks vooruit en maandelijks achteraf in geval van nacalculatie met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SalesPulse Marketing B.V. over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • In genoemde gevallen behoudt SalesPulse Marketing B.V. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering SalesPulse Marketing B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Indien SalesPulse Marketing B.V. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal SalesPulse Marketing B.V. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SalesPulse Marketing B.V. heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SalesPulse Marketing B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

// 11 Copyright

 • Het eigendom van door SalesPulse Marketing B.V. verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij SalesPulse Marketing B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan SalesPulse Marketing B.V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SalesPulse Marketing B.V. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • SalesPulse Marketing B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door SalesPulse Marketing B.V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SalesPulse Marketing B.V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

// 12 Aansprakelijkheid

 • Voor zover SalesPulse Marketing B.V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SalesPulse Marketing B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SalesPulse Marketing B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SalesPulse Marketing B.V. of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SalesPulse Marketing B.V..
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SalesPulse Marketing B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SalesPulse Marketing B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart SalesPulse Marketing B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SalesPulse Marketing B.V.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. SalesPulse Marketing B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • SalesPulse Marketing B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient SalesPulse Marketing B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door SalesPulse Marketing B.V. geleden schade.
 • SalesPulse Marketing B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten en/of producten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • SalesPulse Marketing B.V. is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

// 13 Buitengebruikstelling

 • SalesPulse Marketing B.V. heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SalesPulse Marketing B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SalesPulse Marketing B.V. zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SalesPulse Marketing B.V. kan worden verlangd.
 • De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door SalesPulse Marketing B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

// 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

 • SalesPulse Marketing B.V. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

// 15 Reclame

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan SalesPulse Marketing B.V., waarna SalesPulse Marketing B.V. deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan SalesPulse Marketing B.V. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

// 16 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • SalesPulse Marketing B.V. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

// 17 Overig

 • SalesPulse Marketing B.V. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SalesPulse Marketing B.V.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SalesPulse Marketing B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • SalesPulse Marketing B.V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • SalesPulse Marketing B.V. behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van SalesPulse Marketing B.V. te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

// 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SalesPulse Marketing B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door SalesPulse Marketing B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van SalesPulse Marketing B.V. beslissend.

// 19 Eigendomsrecht

 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van SalesPulse Marketing B.V. tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.